Розмір тексту

Громадські обговорення детального плану території (ДПТ). Вчимося діалогу по Закону!

Між Законом, реальними корисними для Громади справами і манупуляціями провокаторів - прірва. Тому ми вважаємо, кожен мешканець міста має знати норми Закону який регулює порядок діалогу влади, Громади, будівельників-роботодавців і не дозволяти робити себе жертвою політичних маніпуляцій. 

Розпочнемо з базового документу для ДПТ. Коментар у наступному блозі. 

                        
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 травня 2011 р. N 555
Київ
Про затвердження Порядку
проведення громадських слухань
щодо врахування громадських інтересів
під час розроблення проектів містобудівної
документації на місцевому рівні
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 532 ( 532-2013-п ) від 24.07.2013
N 45 ( 45-2019-п ) від 23.01.2019 }

Відповідно до статті 21 Закону України "Про регулювання
містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок проведення громадських слухань щодо
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів
містобудівної документації на місцевому рівні, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 р. N 555
ПОРЯДОК
проведення громадських слухань щодо врахування
громадських інтересів під час розроблення проектів
містобудівної документації на місцевому рівні

Загальні положення
1. Цей Порядок визначає механізм проведення громадських
слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення
проектів містобудівної документації на місцевому рівні:
генеральних планів населених пунктів, планів зонування та
детальних планів територій (далі - містобудівна документація).
2. Проведення громадських слухань щодо врахування громадських
інтересів у проектах містобудівної документації здійснюється під
час розроблення відповідних проектів містобудівної документації із
врахуванням вимог Закону України "Про стратегічну екологічну
оцінку" ( 2354-19 ).
У зазначеному Порядку термін "громадськість" використовується
в значенні, наведеному в Законі України "Про стратегічну
екологічну оцінку" ( 2354-19 ). { Пункт 2 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 45 ( 45-2019-п ) від 23.01.2019 } { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 45
( 45-2019-п ) від 23.01.2019 }
3. Замовники містобудівної документації відповідно до частини
третьої статті 21 Закону України "Про регулювання містобудівної
діяльності" ( 3038-17 ) забезпечують:
оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної
документації на місцевому рівні з прогнозованими правовими,
економічними наслідками та наслідками для довкілля, у тому числі
для здоров’я населення;
оприлюднення проектів містобудівної документації на місцевому
рівні, пояснювальної записки, розділу "Охорона навколишнього
природного середовища" або звіту про стратегічну екологічну оцінку
на своїх офіційних веб-сайтах, а також вільний доступ до такої
інформації громадськості;
реєстрацію, розгляд і врахування пропозицій громадськості до
проектів містобудівної документації на місцевому рівні;
проведення громадських слухань щодо проектів містобудівної
документації на місцевому рівні;
оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до
проектів містобудівної документації на місцевому рівні.
Для розгляду спірних питань, що виникають у процесі
громадського обговорення, між громадськістю і замовниками
містобудівної документації на місцевому рівні може утворюватися
погоджувальна комісія. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 45 ( 45-2019-п ) від
23.01.2019 }
4. Замовники містобудівної документації оприлюднюють у
двотижневий строк прийняті рішення щодо розроблення проектів
містобудівної документації шляхом опублікування таких рішень у
засобах масової інформації, що поширюються на відповідній
території, а також розміщення на офіційному веб-сайті замовника
містобудівної документації. { Абзац перший пункту 4 в редакції
Постанови КМ N 45 ( 45-2019-п ) від 23.01.2019 }
Оприлюднення розроблених в установленому законодавством
порядку проектів містобудівної документації здійснюється не пізніш
як у місячний строк з дня їх подання розробником до виконавчого
органу сільської, селищної, міської ради шляхом розміщення
матеріалів (планшетів, макетів) у визначеному органом місцевого
самоврядування місці та інформування громадян через розповсюдження
брошур і повідомлень, засоби масової інформації, що поширюються на
відповідній території, а також розміщення інформації на офіційному
веб-сайті замовника містобудівної документації. { Абзац другий
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 45
( 45-2019-п ) від 23.01.2019 }
5. Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування
пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації має
містити:
1) інформацію про мету, склад та зміст містобудівної
документації, викладену у скороченій та доступній для широкої
громадськості формі;
2) основні техніко-економічні показники, зокрема графічні
матеріали, що відображають зміст містобудівної документації;
3) відомості про замовника та розробника проектів
містобудівної документації та підстави для їх розроблення;
4) інформацію про місце і строки ознайомлення з проектом
містобудівної документації, пояснювальною запискою, розділом
"Охорона навколишнього природного середовища", який розробляється
у складі проекту містобудівної документації та одночасно є звітом
про стратегічну екологічну оцінку; { Підпункт 4 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 45 ( 45-2019-п )
від 23.01.2019 }
5) інформацію про посадову особу замовника містобудівної
документації, відповідальну за забезпечення організації розгляду
пропозицій, та адресу, за якою можуть надсилатися пропозиції
(зауваження); { Підпункт 5 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 45 ( 45-2019-п )
від 23.01.2019 }
6) відомості про строк подання і строк завершення розгляду
пропозицій;
6-1) інформацію про дату, час і місце проведення громадських
слухань; { Пункт 5 доповнено підпунктом 6-1 згідно з Постановою КМ N 45
( 45-2019-п ) від 23.01.2019 }
7) інформацію стосовно запланованих інформаційних заходів
(презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми,
публічні конференції тощо).
Осіб, які забезпечують роботу з розгляду пропозицій
громадськості, призначає замовник містобудівної документації.
Зазначені особи є відповідальними за автентичність проектів
містобудівної документації. { Абзац пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 45 ( 45-2019-п ) від 23.01.2019 }
6. Оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення
містобудівної документації на місцевому рівні, проектів
містобудівної документації на місцевому рівні є підставою для
подання пропозицій громадськості замовнику у строк, визначений
замовником містобудівної документації. { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 45 ( 45-2019-п ) від
23.01.2019 }
6-1. Пропозиції громадськості подаються у строк, визначений
для проведення процедури громадського обговорення, який не може
становити менш як 30 днів з дати оприлюднення проекту
містобудівної документації на місцевому рівні та повідомлення про
початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості
щодо проекту містобудівної документації.
Пропозиції, подані після встановленого строку, не
розглядаються. { Порядок доповнено пунктом 6-1 згідно з Постановою КМ N 45
( 45-2019-п ) від 23.01.2019 }
7. Громадські слухання щодо проектів містобудівної
документації на місцевому рівні проводяться у строк, визначений
для проведення процедури громадського обговорення, але не раніше
10 днів з дати оприлюднення проекту містобудівної документації на
місцевому рівні. { Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 45 ( 45-2019-п ) від
23.01.2019 }
8. Громадські слухання проводяться під головуванням
уповноваженого представника замовника містобудівної документації,
який:
забезпечує реєстрацію їх учасників;
оголошує порядок денний;
інформує учасників про порядок ведення протоколу, подання
пропозицій (зауважень) у письмовій та/або усній формі, зміст
пропозицій (зауважень), що надійшли, та процедуру їх врахування;
забезпечує ведення обговорення, подання пропозицій
(зауважень) громадськості з дотриманням регламенту;
забезпечує аудіо- та/або відеофіксацію перебігу громадських
слухань;
готує протокол громадських слухань.
Громадські слухання розпочинаються з доповіді розробника
та/або замовника про розроблений проект містобудівної
документації.
Перебіг громадських слухань та подані пропозиції (зауваження)
оформляються протоколом, який підписується головуючим. Файл аудіо-
та/або відеофіксації перебігу громадських слухань додається до
протоколу.
Відсутність пропозицій і зауважень громадськості фіксується у
протоколі громадських слухань. { Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 45 ( 45-2019-п ) від
23.01.2019 }
Подання, розгляд та врахування
пропозицій громадськості
9. Пропозиції (зауваження) можуть подаватися в письмовій
та/або усній формі під час громадських слухань із внесенням їх до
протоколу громадських слухань. Письмові пропозиції подаються під
час громадського обговорення протягом строків, визначених пунктом
6-1 цього Порядку. Письмові пропозиції подаються фізичними особами
із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання,
із особистим підписом. Юридичні особи подають пропозиції із
зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи.
Анонімні пропозиції не розглядаються. { Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 45 ( 45-2019-п ) від
23.01.2019 }
10. Особи, які забезпечують проведення робіт щодо розгляду
пропозицій громадськості, повідомляють через засоби масової
інформації, що поширюються на відповідній території, та офіційний
веб-сайт замовника містобудівної документації про поштову адресу
та електронну адресу для подання письмових пропозицій. { Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 45 ( 45-2019-п ) від
23.01.2019 }
11. Пропозиції громадськості реєструються та розглядаються
замовником містобудівної документації у місячний строк з дня їх
надходження. { Абзац перший пункту 11 в редакції Постанови КМ N 45
( 45-2019-п ) від 23.01.2019 }
За результатами розгляду пропозицій заявнику надається
відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова.
У разі наявності пропозицій громадськості, рішення про
врахування яких розробник і замовник не можуть прийняти самостійно
або мають місце спірні питання, особи, які забезпечують роботу з
розгляду пропозицій громадськості, повідомляють про це
відповідному органу місцевого самоврядування для прийняття
останнім рішення щодо утворення погоджувальної комісії (далі -
комісія). { Абзац третій пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 532 ( 532-2013-п ) від 24.07.2013 }
12. Комісія утворюється за рішенням замовника містобудівної
документації у тижневий строк після закінчення строку подання
пропозицій громадськості.
Склад комісії встановлює замовник містобудівної документації
у кількості не менш як 25 та не більш як 55 осіб. { Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 45
( 45-2019-п ) від 23.01.2019 }
13. Головою комісії є посадова особа замовника містобудівної
документації. { Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 45 ( 45-2019-п ) від 23.01.2019 }
До складу комісії входять:
посадові особи замовника містобудівної документації; { Абзац
третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 45
( 45-2019-п ) від 23.01.2019 }
представники органу у сфері земельних ресурсів,
природоохоронного і санітарно-епідеміологічного органу, органу
містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини та
інших органів державної влади;
представники професійних об'єднань та спілок, архітектори і
науковці;
уповноважені представники громадськості, які обираються під
час громадських слухань.
Кількість представників громадськості повинна становити не
менш як 50 і не більш як 70 відсотків загальної чисельності членів
комісії. { Абзац сьомий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 45 ( 45-2019-п ) від 23.01.2019 }
14. Комісія у двотижневий строк розглядає спірні питання та
приймає рішення про врахування або мотивоване відхилення таких
пропозицій.
15. Засідання комісії є правоможним, якщо у ньому взяли
участь не менше двох третин її членів (з них не менше половини -
представників громадськості).
Рішення комісії приймається більшістю присутніх членів та
оформлюється відповідним протоколом.
Урегульовані комісією спірні питання між сторонами є
підставою для внесення змін до проекту містобудівної документації.
У разі неспроможності комісії врегулювати спірні питання між
сторонами остаточне рішення приймає замовник містобудівної
документації. { Абзац четвертий пункту 15 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 45 ( 45-2019-п ) від 23.01.2019 }
16. Оприлюднення результатів розгляду пропозицій
громадськості до проектів містобудівної документації здійснюється
у двотижневий строк з дня їх прийняття шляхом опублікування в
засобах масової інформації, що поширюються на відповідній
території, а також розміщення затвердженої містобудівної
документації на офіційних веб-сайтах замовників містобудівної
документації. { Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 45
( 45-2019-п ) від 23.01.2019 }
17. Затвердження містобудівної документації без проведення
громадського обговорення проектів такої документації
забороняється. Матеріали щодо розгляду пропозицій громадськості є
невід’ємною складовою зазначеної документації. { Пункт 17 в редакції Постанови КМ N 45 ( 45-2019-п ) від
23.01.2019 }
18. Фінансування заходів щодо розгляду пропозицій
громадськості здійснюється за рахунок замовників містобудівної
документації. { Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 45
( 45-2019-п ) від 23.01.2019 }

Про автора

Полтавтрансбуд

Полтавтрансбуд

Будівельна компанія

44
Останні публікації:

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему