Розмір тексту

Напрями модернізації діяльності органів управління освітою на районному рівні. Частина ІІІ (головна)

Стратегії реформування галузей, підприємств, організації, будь-яких систем полягає в усуненні системних проблем, які мають місце і створення умов унеможливлення появи в майбутньому відомих на даний час системних проблем. Які ж системні проблеми у органів управління освітою районного рівня?

Стратегія модернізації відділу освіти Полтавської районної державної адміністрації

  У попередніх публікаціях було розглянуто основні концептуальні проблеми діяльності органів управління освітою на місцевому рівні.

На основі власного досвіду і власних багаторічних спостережень, узагальнення закордонного Європейського досвіду (що доступний в Інтернет) мною розроблено загальні пропозиції по оптимізації структури відділу освіти, усунення системних протиріч в різних сферах діяльності з забезпечення функціонування загальноосвітніх закладів.

На мою думку потрібно.

1) Реорганізувати відділ освіти, затвердивши нове положення про відділ освіти, виключивши з його складу всі структурні підрозділи, що не утримуються за рахунок коштів державного бюджету і не здійснюють державної політики у сфері освіти. Таким чином, цілком різні за суттю своєї діяльності, своїх статутних завдань структурні підрозділи відділу освіти райдержадміністрації слід вивести з підпорядкування однієї особи – начальника відділу, тим більше, що до цього спонукає діюче законодавство.

Це зменшить централізацію і цінність керівної посади і боротьбу за неї. Щось на зразок переходу від Президентської республіки до Парламентської.

Це також створить своєрідне конкурентне становище між цими колишніми підрозділами за вплив на заклади освіти, за рівень своєї «потрібності» для закладу освіти. Методичний кабінет з методистами буде сконцентрований на надання методичної допомоги, на сесії районної ради якою затверджується бюджет, буде доводити свою потрібність закладам. Господарський підрозділ буде конкурувати за прихильність депутатів, показуючи кількість відремонтованих дахів і успіхами у забезпеченні безперебійного руху шкільних автобусів. Функціями централізованої бухгалтерії залишиться бухгалтерський облік, зменшаться неформальні впливи, лобіювання певних постачальників і виробників.

В результаті організаційних змінрайонний методичний кабінет (РМК) структурного підрозділу відділу освіти має перетворитися окрему незалежну юридичну особу.

2)Оскільки діяльність РМК направлена на надання методичної допомоги, а не на виконання функцій контролю, передбачити часткову виборність посади завідуючого РМК. Передбачити механізми суттєвого впливу колегіального органу міжшкільного самоврядування на процедуру відбору кандидатури на призначення керівником РМК.

3) Централізована група господарського обслуговування закладів освіти (ЦГГО) має перетворитися з контрольної структури на структуру, яка за своєю діяльністю відповідає назві. Передбачити в штаті цієї структури посади всіх тих працівників, які час від часу конче необхідні кожному навчальному закладу аварійному порядку, а саме: електрогазозварювальник, сантехнік, електрик, автомеханік шкільного автобусу і подібне.

4)Оскільки діяльність ЦГГО направлена на надання допомоги з технічних питань, а не виконання функцій контролю, необхідно запровадити процедуру  виборності посади начальника ЦГГО. Також важливо передбачити створення механізмів суттєвого впливу колегіального органу міжшкільного самоврядування на процедуру відбору кандидатури на призначення керівником ЦГГО.

5) Необхідно реалізувати права закладів освіти, передбачені розпорядженням Кабінету міністрів України «Про першочергові заходи щодо забезпечення розширення автономії загальноосвітніх навчальних закладів». (№ 1564-р від 8 грудня 2009 року), на автономію в питаннях використання коштів, передбачених на їх утримання, надати статус розпорядників коштів третього рівня, що дозволить відійти від необхідності проведення тендерних процедур розпоряднику коштів 2 рівня, з подальшою неможливістю підбору більш оптимальних постачальників протягом року.

6) Необхідно створити єдиний інформаційний сайт, синхронізований з обліком банківських операцій в державному казначействі, який у автоматичному режимі публікуватиме відомості по всім закладам освіти про джерела надходження та напрямки використання коштів, включаючи відомості по кожному здійсненому платежу (Наприклад публікація даних з блоку «Призначення платежу» платіжного доручення).

7) Доцільно передати шкільні автобуси з балансу відділу освіти на баланс централізованої групи господарського обслуговування закладів освіти, передбачивши зв’язок рівня заробітної платні відповідних працівників ЦГГО з безперебійністю виходу автобусів на маршрути та оперативністю укладання тимчасових угод з сторонніми перевізниками на час непередбачуваних ремонтів власних шкільних автобусів.

8) Важливо створити для ЦГГО технічні можливості для проведення замірів опору ізоляції електромереж та обладнання, ремонту комп’ютерів, заправки принтерів. Якщо на даний час це виконують комерційні структури, в оплаті яких передбачені, окрім фактичних витрат, податки, утримання керівного апарату суб’єкта підприємницької діяльності, то це можна виконувати і власними силами за менші кошти. Також необхідно дозволити ЦГГО госпрозрахункову комерційну діяльність у вказаних напрямках.

9) Потрібно передбачити заходи підсилення впливу батьківської громадськості на прийняття рішень щодо внутрішніх поточних питань функціонування навчального закладу, продовження термінів дії контрактів керівникам і педагогічним працівникам навчального закладу.

10) Оскільки діяльність централізованої бухгалтерії по обслуговуванню закладів освіти направлена на ведення бухгалтерського обліку, а не виконання функцій контролю, необхідно передбачити механізми суттєвого впливу колегіального органу міжшкільного самоврядування на процедуру відбору кандидатур на призначення бухгалтерів. Дозволити керівникам навчальних закладів утримувати власних головних бухгалтерів (за рахунок складу ЦБ) або передавати функції бухгалтерського обліку у централізовану бухгалтерію.

11) Атестацію педагогічних працівників проводити публічно, запрошуючи представників батьківської громадськості. На користь поточного, непередбаченого за графіком, контролю за допомогою сучасних технічних засобів, відійти від практики періодичного проведення відкритих занять, які не мають нічого спільного з щоденною поточною діяльністю педагога.

12 ) Необхідно також 100% публікувати на сайті відділу освіти звернення громадян та відповіді на них. Публічно висвітлювати рішення щодо будь яких концептуальних проблем функціонування закладів. Власне потрібно просто максимально ретельно виконувати Закон України «Про доступ до публічної інформації».

13) Вкрай важливо забезпечити практичне функціонування існуючої норми про подання на затвердження проектів кошторисів та штатних розписів навчальних закладів або установ освіти вищестоящим органам управління освітою виключно після попереднього погодження з виборним профспілковим органом первинної профспілкової організації.

14) Кожній новоствореній організації передати функції, керуючись так званим «числом Міллера», за яким кожен рівень ієрархії може у своїй діяльності ефективно здійснювати не менше 5 і не більше 9 функцій.

Загальний лейтмотив пропозицій 1-14 полягає у тому, що функції органу управління, які за своєю суттю допоміжні (забезпечуючі), можуть бути структуровані в логіці ресурсного забезпечення освітніх систем: кадрового, методичного, фінансового, матеріально-технічного, організаційного, правового забезпечення на основі максимальної публічності і прозорості.

В ході структурування має бути належно враховано саме те, що ці функції допоміжні. Фінансове забезпечення – для якості і доступності освіти, матеріально-технічне забезпечення – для його ефективності тощо.

У нинішній системі управління освітою ці функції перетворені на самоціль, що в свою чергу призводить найчастіше, на жаль, - до кризи у системі, створює умови для розвитку корупції, веде до неефективного витрачання ресурсів.

Вказані функції управління об’єднують в себе різнорідні структурні елементи. Але загальним є те, що це все – забезпечення ефективного використання всіх ресурсів, що надходять на утримання мережі закладів освіти - фінансових, кадрових, інформаційних, матеріальних.

При цьому до керівників цих колишніх структурних підрозділів відділу освіти, а нині незалежних установ, зростатимуть професійні вимоги і нова система, можливо, згодом автоматично відторгне непрофесійні управлінські чи виконавські кадри, якщо вони будуть не в змозі відповідати вимогам часу.

Навіть автору цього матеріалу важко детально уявляти себе в такій правильній і ефективній системі управління, але потрібно визначитися, яка ціль – зберегти систему незмінною і себе в неї або реформувати галузь в контексті реформування всієї держави. Навчатися і змінюватися у відповідності до вимог часу.

Поки всі ці структури централізовані і об’єднані, їх керівники не мають відповідного простору для власної ініціативи. Завжди очікуючи дозволу або наказу начальника відділу освіти, не враховуючи, що створені для допомоги закладам освіти, а не для контролю або спостереження за ними.

Позитивним е той факт, що не лише я зараз одиноко презентую подібні думки в контексті перебудов, які начебто очікуються і відбуваються у суспільстві і може намагаюсь бути у тренді та ловити попутний вітер. Ще посередні між двома останніми революціями, начальник відділу освіти Павленко Володимир Іванович, приймаючи мене на роботу давав настанову на зразок такої: «Не забувай, що відділ освіти створений для допомоги закладам освіти, а не для контролю.  Школа сторіччя обходилася без відділів освіти, а от відділ освіти не обійдеться без школи ніяк».

В умовах обмеженого фінансування, без можливостей планувати глобальні перебудови, потрібно щодня придумувати і реалізовувати якісь маленькі поліпшення, але це можливо у невеличких динамічних, не надто формалізованих структурах.

Поліпшення можуть бути невеликими, і кожне з них окремо, можливо, буде не так помітно. Але в сукупності вони будуть давати згодом відчутний ефект. Щоденні поліпшення не вимагають серйозних фінансових витрат. Для цього потрібно лише, що б люди постійно використовували свій розум і концентрували увагу на виконуваних роботах.

Саме це і виступатиме запорукою успішною реалізацію реформи системи управління освітою на місцевому рівні. Мені так не подобається використовувати слово «реформи», бо від нього зазвичай віє чимось таким безперспективним і формальним, але я поки що не можу придумати нового слова. Тож наголошу, що використовую слово «реформи» в його найкращому розумінні.

         У завершення відмічу, що все з запропонованого не потребує революційних змін у законодавстві. Достатньо повноважень районної ради і мінімальної підтримки, просто розуміння, з боку Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

         Запрошую до обговорення матеріалу працівників освіти, фінансистів, економістів і небайдужих до галузі освіти громадян.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

http://yadi.sk/d/g7fuZQTHKRCP9

Про автора

Євгеній Калінічук

Євгеній Калінічук

Магістр державного управління

20
Останні публікації:

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему